Všeobecné obchodné podmienky www.taborykosice.sk

 1. Predmet služieb

  Organizátor/poskytovateľ poskytuje zákazníkom služby alebo produkty cestovnej kancelárie alebo iného subjektu, ktoré spočívajú v zabezpečení ubytovacích, stravovacích, dopravných, sprievodcovských a iných služieb spojených s ponúkanými produktami.

 2. Zákazník a účastník

  Zákazníkmi organizátora/poskytovateľa môžu byť deti vo veku od 0 do 17 rokov ako aj dospelé osoby. V závislosti od charakteru podujatia a popisu podujatia sú produkty určené pre deti bez účasti zákonného zástupcu alebo sprievodu inej dospelej osoby určenej zákonným zástupcom, alebo produkty s podmienkou účasti a za sprievodu zákonného zástupcu alebo inej, zákonným zástupcom určenej, dospelej osoby. V prípade kolektívnych účastí je zákazníkom objednávateľ, to znamená subjekt a jeho poverený zástupca a účastníkom sú ďalšie osoby, ktoré sa podujatia alebo pobytu zúčastňujú a za ktoré vystupuje ich zástupca. Počas zmluvného vzťahu neplnoleté osoby sú zastupované ich rodičmi, zákonnými zástupcami, resp. poverenými osobami škôl a školských zariadení ako i iných organizácií.

 3. Zmluvný vzťah

  Vzájomný vzťah a právny pomer medzi organizátorom/poskytovateľom a objednávateľom sa riadi platnou legislatívou. Účastníkom zmluvného vzťahu je na jednej strane konkrétny organizátor/poskytovateľ produktu a na strane druhej zákazník, ktorým môže byť individuálny zákazník, škola, školské zariadenie, podnikateľský subjekt, inštitúcia, kluby, spolky, nadácie, ďalšie subjekty podnikateľského, štátneho, verejného alebo neziskového sektora a pod. Zmluvný vzťah vzniká podpísaním správne vyplnenej a podpisom potvrdenej Zmluvy o zabezpečení zájazdu zo strany organizátora a zákazníka. Túto zmluvu môže v prípade individuálneho zákazníka nahradiť písomná prihláška na podujatie alebo pobyt s uvedením informácií po podujatí alebo pobyte a podpisom účastníka alebo jeho zákonného zástupcu. Podpisom zmluvy alebo prihlášky zákazník potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí so zakúpením produktu a rozsahom služieb, cenou za tieto služby a taktiež so „ Všeobecnými obchodnými podmienkami” organizátora/poskytovateľa.

 4. Rozsah služieb

  Rozsah zmluvne stanovených služieb je daný popisom v propagačných materiáloch organizátora/poskytovateľa a údajmi o účasti na pobyte alebo podujatí.

 5. Ceny služieb

  Zmeny cien zo strany organizátora/poskytovateľa sú možné iba v prípade, ak sú spôsobené zmenami cien zo strany tretieho dodávateľa, v prípade objektívne nepredvídateľných okolností a v prípade že dôjde k poklesu účastníkov pobytu. Zákazník je povinný uhradiť zálohu z ceny pobytu alebo podujatia
  vo výške minimálne 30% na účet organizátora alebo poskytovateľa v termíne, ktorý je stanovený v zmluve o zabezpečení zájazdu alebo v prihláške. Presná výška zálohy v eurách bude uvedená pri každom produkte. Organizátor alebo poskytovateľ stanoví termín konečnej platby, ktorý musí byť najneskôr v lehote 10 dní pred začatím cesty, pobytu alebo podujatia.

 6. Práva a povinnosti zákazníka

  Zákazník má právo predovšetkým:

  1. Na dostatočnú a úplnú informovanosť o pobyte, podujatí, produkte zo strany organizátora.
  2. Využívať všetky služby, ktoré sú zahrnuté v cene.
  3. Odstúpiť od zmluvy v prípade podstatných zmien /epidémia, karanténa nariadená štátnym lekárom/.
  4. Odstúpiť od zmluvy kedykoľvek v súlade so storno podmienkami organizátora/poskytovateľa.
  5. V prípade neočakávaných udalostí pred alebo počas pobytu upozorniť na ne organizátora/poskytovateľa.
  6. V prípade úmyselného poškodenia majetku je objednávateľ/zákazník/účastník povinný uhradiť škodu ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo v ubytovacom a inom zariadení kde čerpal služby zabezpečené organizátorom/poskytovateľom.
  7. V prípade stornovania pobytu o tom organizátora písomne informovať a ubezpečiť sa, že storno organizátor/poskytovateľ pobytu, produktu, podujatia obdržal a akceptuje ho.
 7. Povinnosti organizátora

  Organizátor je zodpovedný za:

  1. zodpovednú a dôslednú prípravu na pobyt, podujatie, produkt
  2. dôkladný výber dodávateľov a kontrolu služieb
  3. správny popis služieb poskytovaných v rámci zmluvy o zájazde
  4. riadne poskytnutie služieb zmluvne stanovených
  5. v prípade storna pobytu zo strany zákazníka je povinný vyplatiť rozdiel medzi zaplatenou cenou a storno poplatkom najneskôr do 21 dní odo dňa stornovania zájazdu
 8. Reklamácie

  Zákazník má právo na reklamáciu, pokiaľ neboli objednané a zaplatené služby poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite, a ak túto závadu bez zbytočného odkladu ohlásil organizátorovi/poskytovateľovi. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne a doručená organizátorovi najneskôr do 60 dní po stanovenom skončení pobytu, podujatia. V prípade nedodržania tejto lehoty, organizátor nebude reklamáciu akceptovať. Priebeh a výsledok prešetrovania reklamácie oznámi organizátor/poskytovateľ zákazníkovi do 90 dní od jej obdržania.

 9. Poistenie

  Cena pobytov, podujatí, produktov nezahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie za spôsobenú škodu ani ďalšie produkty cestovného poistenia. Toto poistenie je možné zabezpečiť prostredníctvom organizátora/poskytovateľa. Podmienky poistenia budú zákazníkovi/účastníkovi na požiadanie oznámené.

 10. Odstúpenie zákazníka/účastníka od zmluvy

  Zákazník má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, to znamená stornovať zájazd. Organizátorovi/poskytovateľovi prináleží odškodnenie tzv. storno poplatok, ktorý je stanovený podľa dĺžky času medzi odstúpením od zmluvy /rozhodujúci je dátum, kedy toto odstúpenie organizátor písomne obdržal/ a prvým dňom zájazdu, pobytu, odujatia, produktu nasledovne:

  1. 35 a viac dní 10% z ceny produktu, však 10,-€ eur za každú osobu
  2. 34 – 21 dní 30% z ceny produktu
  3. 20 – 14 dní 50% z ceny produktu
  4. 13 – 6 dní 80% z ceny produktu
  5. 5 – 2 dní 90% z ceny produktu
  6. v deň nástupu, začatia podujatia, produktu, pobytu alebo pri nenastúpení na pobyt, podujatie, produkt bez predchádzajúceho stornovania tohto pobytu 100% z ceny produktu
 11. Odstúpenie organizátora/poskytovateľa od zmluvy

  V prípade, že nastanú nepredvídateľné okolnosti, ktoré bránia riadnemu poskytnutiu služieb /epidémia, havária, bankrot organizátora/poskytovateľa môže organizátor/poskytovateľ tento pobyt, podujatie, produkt zrušiť. To platí počas celej doby platnosti zmluvy, t. j. v priebehu zájazdu má zákazník právo na vrátenie zaplatenej sumy za produkt, avšak po odpočítaní prostriedkov pripadajúcich už na zabezpečené služby i na zabezpečenie návratu zákazníka.

 12. Platnosť „Všeobecných obchodných podmienok”

  Platnosť týchto podmienok je obmedzená na produkty, ktoré boli organizátorom/poskytovateľom potvrdené v období od 01. februára 2019 až do odvolania týchto podmienok.

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.