Všeobecné obchodné podmienky www.taborykosice.sk

Predmet služieb

Organizátor/poskytovateľ poskytuje zákazníkom služby alebo produkty cestovnej kancelárie alebo iného subjektu, ktoré spočívajú v zabezpečení ubytovacích, stravovacích, dopravných, sprievodcovských a iných služieb spojených s ponúkanými produktami.

 

1. Zákazník a účastník

Zákazníkmi organizátora/poskytovateľa môžu byť deti vo veku od 0 do 17 rokov ako aj dospelé osoby. V závislosti od charakteru podujatia a popisu podujatia sú produkty určené pre deti bez účasti zákonného zástupcu alebo sprievodu inej dospelej osoby určenej zákonným zástupcom, alebo produkty s podmienkou účasti a za sprievodu zákonného zástupcu alebo inej, zákonným zástupcom určenej, dospelej osoby. V prípade kolektívnych účastí je zákazníkom objednávateľ, to znamená subjekt a jeho poverený zástupca a účastníkom sú ďalšie osoby, ktoré sa podujatia alebo pobytu zúčastňujú a za ktoré vystupuje ich zástupca. Počas zmluvného vzťahu neplnoleté osoby sú zastupované ich rodičmi, zákonnými zástupcami, resp. poverenými osobami škôl a školských zariadení ako i iných organizácií.

 

2. Zmluvný vzťah

Vzájomný vzťah a právny pomer medzi organizátorom/poskytovateľom a objednávateľom sa riadi platnou legislatívou. Účastníkom zmluvného vzťahu je na jednej strane konkrétny organizátor/poskytovateľ produktu a na strane druhej zákazník, ktorým môže byť individuálny zákazník, škola, školské zariadenie, podnikateľský subjekt, inštitúcia, kluby, spolky, nadácie, ďalšie subjekty podnikateľského, štátneho, verejného alebo neziskového sektora a pod. Zmluvný vzťah vzniká podpísaním správne vyplnenej a podpisom potvrdenej Zmluvy o zabezpečení zájazdu zo strany organizátora a zákazníka. Túto zmluvu môže v prípade individuálneho zákazníka nahradiť písomná alebo elektronická prihláška na podujatie alebo pobyt s uvedením informácií o podujatí alebo pobyte a podpisom účastníka alebo jeho zákonného zástupcu (neplatí v prípade elektronického prihlásenia). Podpisom zmluvy alebo prihlášky, prípadne odoslaním elektronického prihlásenia, zákazník potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí so zakúpením produktu a rozsahom služieb, cenou za tieto služby a taktiež so „ Všeobecnými obchodnými podmienkami” organizátora/poskytovateľa.

 

3. Rozsah služieb

Rozsah zmluvne stanovených služieb je daný popisom v propagačných materiáloch organizátora/poskytovateľa, popisom na internetovej stránke a údajmi o účasti na pobyte alebo podujatí.

 

4. Ceny služieb

Zmeny cien zo strany organizátora/poskytovateľa sú možné iba v prípade, ak sú spôsobené zmenami cien zo strany tretieho dodávateľa, v prípade objektívne nepredvídateľných okolností a v prípade že dôjde k poklesu účastníkov pobytu. Zákazník je povinný uhradiť zálohu z ceny pobytu alebo podujatia vo výške minimálne 30% na účet organizátora alebo poskytovateľa v termíne, ktorý je stanovený v zmluve o zabezpečení zájazdu alebo v pokynoch k danému produktu. Organizátor alebo poskytovateľ stanoví termín konečnej platby, ktorý musí byť najneskôr v lehote 20 dní pred začatím cesty, pobytu alebo podujatia, ak nie je pri danom produkte uvedené inak.

 

5. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo predovšetkým:

 1. Na dostatočnú a úplnú informovanosť o pobyte, podujatí, produkte zo strany organizátora.

 2. Využívať všetky služby, ktoré sú zahrnuté v cene.

 3. Odstúpiť od zmluvy v prípade podstatných zmien /epidémia, karanténa nariadená štátnym lekárom/ v súlade s týmito obchodnými podmienkami

 4. Odstúpiť od zmluvy kedykoľvek v súlade so storno podmienkami organizátora/poskytovateľa v súlade s týmito obchodnými podmienkami

 5. V prípade neočakávaných udalostí pred alebo počas pobytu upozorniť na ne organizátora/poskytovateľa.

 6. V prípade úmyselného poškodenia majetku je objednávateľ/zákazník/účastník povinný uhradiť škodu ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo v ubytovacom a inom zariadení kde čerpal služby zabezpečené organizátorom/poskytovateľom.

 7. V prípade stornovania pobytu o tom organizátora písomne informovať a ubezpečiť sa, že storno organizátor/poskytovateľ pobytu, produktu, podujatia obdržal a akceptuje ho.

 

 

6. Povinnosti organizátora

Organizátor je zodpovedný za:

  1. zodpovednú a dôslednú prípravu na pobyt, podujatie, produkt

  2. dôkladný výber dodávateľov a kontrolu služieb

  3. správny popis služieb poskytovaných v rámci zmluvy o zájazde

  4. riadne poskytnutie služieb zmluvne stanovených

  5. v prípade storna pobytu zo strany zákazníka je povinný vyplatiť rozdiel medzi zaplatenou cenou a storno poplatkom najneskôr do 21 dní odo dňa stornovania zájazdu

 

7. Reklamácie

Zákazník má právo na reklamáciu, pokiaľ neboli objednané a zaplatené služby poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite, a ak túto závadu bez zbytočného odkladu ohlásil organizátorovi/poskytovateľovi. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne a doručená organizátorovi najneskôr do 60 dní po stanovenom skončení pobytu, podujatia. V prípade nedodržania tejto lehoty, organizátor nebude reklamáciu akceptovať. Priebeh a výsledok prešetrovania reklamácie oznámi organizátor/poskytovateľ zákazníkovi do 90 dní od jej obdržania.

 

8. Poistenie

Cena pobytov, podujatí, produktov nezahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie za spôsobenú škodu ani ďalšie produkty cestovného poistenia. Toto poistenie je možné zabezpečiť prostredníctvom organizátora/poskytovateľa. Podmienky poistenia budú zákazníkovi/účastníkovi na požiadanie oznámené.

 

9. Odstúpenie zákazníka/účastníka od zmluvy

Zákazník má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, to znamená stornovať zájazd. Organizátorovi/poskytovateľovi prináleží odškodnenie tzv. storno poplatok, ktorý je stanovený podľa dĺžky času medzi odstúpením od zmluvy /rozhodujúci je dátum, kedy toto odstúpenie organizátor písomne obdržal/ a prvým dňom zájazdu, pobytu, odujatia, produktu nasledovne:

 1. 35 a viac dní 10% z ceny produktu, však 10,-€ eur za každú osobu

 2. 34 – 21 dní 30% z ceny produktu

 3. 20 – 14 dní 50% z ceny produktu

 4. 13 – 6 dní 80% z ceny produktu

 5. 5 – 2 dní 90% z ceny produktu

 6. v deň nástupu, začatia podujatia, produktu, pobytu alebo pri nenastúpení na pobyt, podujatie, produkt bez predchádzajúceho stornovania tohto pobytu 100% z ceny produktu

Pri individuálnych klientoch si organizátor účtuje za zmenu účastníka alebo zmenu termínu administratívny poplatok vo výške 10,-€/osoba. Zmena termínu alebo zmena účastníka je možná iba po predošlom súhlase organizátora na základe voľných kapacít a iných okolností.

 

10. Odstúpenie organizátora/poskytovateľa od zmluvy

V prípade, že nastanú nepredvídateľné okolnosti, ktoré bránia riadnemu poskytnutiu služieb /epidémia, havária, bankrot organizátora/poskytovateľa môže organizátor/poskytovateľ tento pobyt, podujatie, produkt zrušiť. To platí počas celej doby platnosti zmluvy, t. j. v priebehu zájazdu má zákazník právo na vrátenie zaplatenej sumy za produkt, avšak po odpočítaní prostriedkov pripadajúcich už na zabezpečené služby i na zabezpečenie návratu zákazníka.

 

11. Prechodné ustanovenia v súvislosti s opatreniami COVID-19

V prípade, že opatrením vlády, RÚVZ alebo iného štátneho alebo kompetentného orgánu nebude možné letné tábory alebo iný produkt, alebo ich časť realizovať v súlade s ponukou, bude rodičovi, zákonnému zástupcovi, alebo osobne, ktorá poplatok za tábor uhradila, tento poplatok vo forme virtuálneho poukazu presunutý na iný produkt, podujatie z ponuky na WWW.TABORYKOSICE.SK alebo na základe ponuky našich partnerov a spolupracujúcich subjektov. Rodičovi, zákonnému zástupcovi, alebo osobe, ktorá tábor alebo iný produkt uhradila, bude zaslaná alebo zasielaná ponuka týchto produktov. Na opatrenia v súvislosti s COVID-19 v prípade nekonania tábora sa nevzťahujú storno podmienky ani ostatné ustanovenia spojené s odstúpením od zmluvy, právami zákazníka a povinnosťami organizátora. Toto ustanovenie sa týka aj čiastočných úhrad a záloh.

V prípade, že opatrením vlády, RÚVZ alebo iného štátneho alebo kompetentného orgánu bude musieť organizátor aplikovať do organizačnej stránky tábora alebo iného produktu preventívne alebo iné opatrenia, bude klient, účastník podujatia tieto opatrenia v plnom rozsahu rešpektovať. Aplikácia týchto opatrení nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy ani nedodržaním povinnosti organizátora.

 

12. Platnosť „Všeobecných obchodných podmienok”

Platnosť týchto podmienok je obmedzená na produkty, ktoré boli organizátorom/poskytovateľom potvrdené v období od 15. februára 2021 až do odvolania alebo zmenu týchto podmienok.

 
Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.